Open Philately

K.L.B.P. O-Vl.

 

 

 

Richtlijnen (Guidelines) Open Philately

 

 

 

De Open Philately is een door de F.I.P. erkende discipline, die kan ingevoerd worden in alle tentoonstellingen met beginnerklasse, regionale, nationale, internationale en Jeugdfilatelie. Daarentegen mag een "Eén Kader" verzameling niet gejureerd worden in deze discipline.

 

Enkel leden van een vereniging aangesloten bij K.L.B.P., de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen, kunnen deelnemen aan een tentoonstelling waarin deze klasse is opgenomen.

 

 

1- Competitieve Tentoonstellingen.

 

 

Deze richtlijnen werden opgesteld voor de Open Philately om de jury te helpen om de individuele verzamelingen te jureren en om de exposanten te helpen om hun verzamelingen uit te bouwen.

 

 

2- Reglementen.

 

 

De Open Philately is bedoeld om het aantal klassen uit te breiden en om de filatelisten toe te laten objecten uit andere verzamelgebieden op te nemen, ter ondersteuning, ter verdere ontwikkeling en het begrijpen van het getoonde filatelistische materiaal.

 

Het geeft de mogelijkheid om het gamma aan het gevoerde onderzoek te presenteren door het filatelistisch materiaal te tonen in zijn culturele, sociale, industriële, commerciële of in een andere context en bredere en diepere kennis van het onderwerp te illustreren.

 

Door niet-filatelistisch materiaal toe te laten heeft de Open Philately ook nog als doel nieuwe verzamelaars de vaardigheden en het plezier van tentoonstellen bij te brengen en de aantrekkelijkheid van deze hobby te demonstreren.

 

2.1- Een inzending moet minstens 50 % filatelistisch materiaal bevatten en verder een gedeelte niet-filatelistisch materiaal. Het getoonde materiaal zal beschouwd worden als filatelistisch op voorwaarde dat het filatelistisch gedeelte het onderwerp illustreert. (en niet enkel de illustratie)

 

2.2- Het is niet noodzakelijk dat het niet-filatelistisch materiaal 50 % van de verzameling omvat, maar

de verscheidenheid aan niet-filatelistisch materiaal zal een invloed hebben op de jurering, zowel wat betreft “Behandeling” als “Materiaal”.

 

 

3- Principes van een competitieve tentoonstelling.

 

 

Verzamelingen Open Philately tonen zowel filatelistisch als niet-filatelistisch materiaal en de verzamelingen moeten het gekozen onderwerp op een originele en creatieve manier ontwikkelen.

De verzameling toont door middel van de gekozen stukken, de filatelistische en de niet-filatelistische kennis van de deelnemer. Deze kennis zou moeten resulteren in de best mogelijke selectie van het materiaal en in de juistheid van de beschrijvende teksten.

 

Verzamelingen Open Philately mogen het volgende opnemen :

 

3.1- Alle soorten van filatelistisch materiaal die in alle andere tentoonstellingscategorieën gebruikt worden. (zie SREV)

 

3.2- Het niet-filatelistisch materiaal mag alle soorten van stukken bevatten met uitsluiting van gevaarlijk of verboden materiaal.

Niet-filatelistisch materiaal moet relevant zijn voor het gekozen onderwerp en dienen om dit te verduidelijken.

3.3- Een verzameling Open Philately moet de ontwikkeling tonen van het gekozen onderwerp op een originele en creatieve manier.

 

3.4- De filatelistische stukken moeten correct beschreven worden in de filatelistische termen gebruikt in de andere disciplines, Traditioneel, Thematisch, Postgeschiedenis of welke andere discipline.

 

3.5- De niet-filatelistische stukken moeten beschreven worden op een heldere, correcte en efficiënte manier en relevant zijn aan het gekozen onderwerp en bijdragen tot de ontwikkeling van de verzameling.

3.6- De verzamelingen mogen chronologisch, geografisch of op ieder andere volgorde gerangschikt worden volgens dat de exposant dit nodig vindt.

 

 

4- Criteria voor het jureren en evalueren van de verzamelingen.

 

 

4.1- Voor de goede verstaanbaarheid van een verzameling Open Philately kan het nodig zijn dat er achtergrondinformatie bijgevoegd wordt voor het gekozen onderwerp. Nochtans moet deze tekst helder en beknopt zijn en moet het niet-filatelistische materiaal het begrijpen van het onderwerp en de aantrekkelijkheid van de verzameling verbeteren.

 

4.2- De verzamelingen Open Philately zullen gejureerd worden door juryleden erkend door K.LB.P. en deel uitmaken van de kern van juryleden Open Philately. Zij worden aangeduid door de nationale commissaris Open Philately in samenspraak met de Nationaal Commissaris voor juryzaken.

 

 

Beoordeling.

 

 

1- Behandeling en Belangrijkheid 30

 

Titel en Plan 10

 

Filatelistische Behandeling 5

 

Niet-filatelistische Behandeling 5

 

Filatelistische Belangrijkheid 5

 

Niet-filatelistische Belangrijkheid 5

 

2- Kennis en Onderzoek 35

 

Filatelistische Kennis en Onderzoek 20

 

Niet-filatelistische Kennis en Onderzoek 15

 

3- Materiaal 30

 

Staat 10

 

Zeldzaamheid 20

 

4-Presentatie 5

-----------------------

Totaal 100

 

 

 

5- Behandeling en Belangrijkheid.

 

 

5.1- Een totaal van 30 punten mag toegekend worden voor "Behandeling en Belangrijkheid".

 

5.2- Een totaal van 10 punten wordt gegeven voor "Titel en Plan", de relatie tussen de titel en de verzameling, de omvang van het verhaal en de structuur van de verzameling.

 

Alle verzamelingen Open Philately moeten een inleiding, dat het onderwerp kort beschrijft, of een titelblad bevatten om het volgende te tonen:

- Het doel van de verzameling

- Een relevante algemene informatie over het onderwerp van de verzameling

- Een plan dat de ontwikkeling van de verzameling verklaart. Het plan moet logisch en evenwichtig zijn en moet geen uitgebreide tekst bevatten, maar een logische indeling van het onderwerp in genummerde onderverdelingen om de jury en het publiek een goed idee van de inhoud van de verzameling te geven. Het omvat alle belangrijkste aspecten die voor de titel relevant zijn maar het mag er geen opsomming van worden.

- Een aanduiding van persoonlijk onderzoek

- Een bibliografie.

Een goed overdachte introductiepagina, waarbij men eventueel een passende afbeelding mag tonen, zal zowel de jury, andere verzamelaars en het publiek bijstaan bij de verstaanbaarheid van de verzameling.

 

5.3- Voor "Filatelistische Behandeling" en voor "Niet-filatelistische Behandeling" mag voor elk onderdeel 5 punten toegekend worden

 

5.4- Eveneens 5 punten mogen toegekend worden voor "Filatelistische Belangrijkheid" en 5 punten voor "Niet-filatelistische Belangrijkheid".

 

 

6- Kennis en Onderzoek

 

 

6.1- Onderzoek moet in een bredere zin geïnterpreteerd worden en hier toont de verzamelaar zijn grondige kennis van het onderwerp. De kennis wordt gedocumenteerd door de keuze van het materiaal en het gebruik van een korte maar voldoende uitleg.

 

6.2- Een totaal van 35 punten kan toegekend worden voor "Kennis en Onderzoek".

 

6.3- Deze 35 punten worden als volgt toegekend:

 

6.3.1- 20 punten voor "Filatelistische Kennis en Onderzoek".

Hier beoordeelt men de aanwezigheid en de geschiktheid van het filatelistisch materiaal en het verband met het onderwerp van de verzameling. Volgende punten worden in beschouwing genomen: de volledige overeenstemming met de regels van de filatelie, de aanwezigheid van een zo breed mogelijk spectrum van filatelistisch materiaal en het evenwichtig en deskundig gebruik van dit materiaal, de geschiktheid van postale stukken, de geschiktheid en de juistheid van de filatelistische tekst, enkel waar deze vereist is.

 

6.3.2.- 15 punten voor "Niet-filatelistische Kennis en Onderzoek".

De kennis vaststellen die de verzamelaar heeft over het onderwerp en welke diepte er in het geheel van zijn werk te bespeuren valt. Volgende aandachtspunten worden in beschouwing genomen: de geschiktheid, het kort maar krachtig zijn en de juistheid van de verklarende tekst, het juiste gebruik van het materiaal, de aanwezigheid van nieuwe vondsten over het onderwerp.

 

 

 

7- Staat en Zeldzaamheid

 

 

7.1- Een totaal van 30 punten mag gegeven worden voor "Staat en Zeldzaamheid" van het materiaal.

Zeldzaamheid is rechtstreeks gebonden aan het getoonde materiaal, de diversiteit aan de meest originele stukken die nodig waren tot het opbouwen van de verzameling en de moeilijkheidsgraad om het geselecteerde materiaal te verkrijgen.

7.1.1- Deze 30 punten worden onderverdeeld in 10 punten voor de Staat van zowel het filatelistisch materiaal als voor het niet-filatelistische materiaal en 20 punten voor de Zeldzaamheid van zowel het Filatelistisch als het Niet-filatelistische materiaal.

 

7.1.2- Reproducties moeten in grootte ten minste 25 % verschillen van het origineel. Een fotokopie is enkel toegelaten indien het om een uitzonderlijk stuk gaat dat van betekenis is voor de uitwerking en de documentatie van het onderwerp of om de andere kant van het gebruikte document uit de verzameling te tonen. Bronvermelding is noodzakelijk.

 

7.2- Filatelistisch materiaal:

 

7.2.1- Al het filatelistisch materiaal moet authentiek zijn. Het moet bestaan uit een zo groot mogelijke verscheidenheid aan postale stukken, zoals postzegels, poststukken, postwaardestukken, ontwerpen, proeven, postale documenten, stempels en/of ander toepasselijk filatelistisch materiaal.

 

7.3- Niet-filatelistisch materiaal:

 

7.3.1- Al het niet-filatelistisch materiaal inclusief foto's moet waar mogelijk origineel zijn.

 

7.3.2- Het is aan te bevelen dat de exposanten alle mogelijkheden exploiteren in het gebruik

van niet-filatelistisch materiaal voor de ontwikkeling van het onderwerp en dat zij een verscheidenheid aan niet-filatelistisch materaal gebruiken en niet alleen postkaarten of andere geïllustreerde stukken. Het juiste evenwicht zal bepaald worden over de volledige verzameling.

 

 

 

8- Presentatie

 

 

8.1- Een goede presentatie, beloond met 5 punten, is belangrijk. De volledige verzameling moet opvallen, elk blad in ieder vlak alsook de volledige presentatie van de inzending moet goed in evenwicht zijn.

 

8.2- Vanwege de ongewone afmetingen van sommige niet-filatelistische objecten, kan het monteren op A3 pagina's vaak een voordeel zijn om een meer aantrekkelijke presentatie te bereiken.

 

8.3- Het niet-filatelistische materiaal mag niet meer dan 5 mm. dik zijn, zodat deze kunnen gemonteerd worden in de standaard tentoonstellingskaders.

 

 

 

9- Bekroningen

 

 

9.1- Elke verzameling zal gejureerd worden door het toekennen van de punten volgens de hierboven beschreven criteria.

 

9.2- Bekroningen worden toegekend op basis van de behaalde punten (60 tot 100) door middel van een medaille of een deelnemingsdiploma. FIP medailles zullen niet toegekend worden, maar de resultaten zullen in de FIP verslagen opgenomen worden.

Een deelnemingsdiploma zal toegekend worden aan verzamelingen met minder dan 60 punten.

 

9.3- Een verzameling Open Philately met vijf vlakken die de laatste 10 jaar op een FIP tentoonstelling bekroond werd met 85 punten of meer, mag in het vervolg 8 vlakken tonen, te beginnen vanaf het 72e F.I.P. Congres van 24 juni 2012 in Jakarta.

 

9.4- In geval van betwisting over het vertalen van deze tekst, zal de Engelse tekst voorrang hebben.

 

 

 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Open Philately is het aanmoedigen van verzamelen.

 

 

29/10/2013