Beoordelen van prentbriefkaartenverzamelingen

K.L.B.P. O-Vl.

 

Richtlijnen voor het beoordelen van prentbriefkaartenverzamelingen

 

1. Inleiding

 

✓✓ De bedoeling van deze richtlijnen is de ondersteuning van zowel de juryleden als van de verzamelaar en om hen te voorzien van praktisch advies in verband met de manier waarop de bijzondere regels voor verzamelingen “prentbriefkaarten” dienen gebruikt te worden.

 

✓✓ De bijzondere (specifieke) regels voor verzamelingen “prentbriefkaarten” houden onder andere in welk materiaal de verzameling mag bevatten en hoe de verzameling dient behandeld en getoond te worden. (Presentatie)

 

✓✓ Deze Richtlijnen zijn niet allesomvattend. Iedere verzameling wordt beoordeeld op zijn eigen verdienste.

 

✓✓ De verzamelaar mag en kan voordeel halen uit het feit dat hij de verzameling of een grondige samenvatting ervan aan het organisatiecomité stuurt voor de tentoonstelling.

 

De samenvatting vervangt geenszins de introductiepagina of het plan, maar vervolledigt dit door meer details over de behandeling, keuze, opzoekingen, kennis en presentatie van de verzameling mee te delen. Het is aangeraden dat het

overzicht niet meer dan twee (2) A4-bladzijden bevat

 

 

2. Omschrijving-definitie van een verzameling “prentbriefkaarten”

 

2.1. De verzameling

 

Een verzameling “prentbriefkaarten” kan een geografische (topografische) behandeling hebben, inbegrepen bijvoorbeeld illustraties van een plaats (gemeente of stad) of een streek (de Kempen, de kust). De verzameling kan ook thematisch behandeld worden. Een gebeurtenis of manifestatie kan bvb. getoond worden onder de vorm van een reportage, of de verzameling kan de fotograaf, de artiest of de drukker of uitgever als onderwerp hebben. Origineel gedachtengoed en creativiteit kunnen leiden tot diverse behandelingen van een verzameling.

 

2.2. De Prentbriefkaart

 

De grootte, de ontwikkeling en het materiaal (grondstof waaruit de kaart is vervaardigd) kan en mag verschillend zijn. De nadruk wordt gelegd op de “Prent” (voorzijde) en niet op de filatelistische kenmerken (postzegel/poststempel indien aanwezig). Prentbriefkaarten mogen “ongebruikt” getoond worden, maar ook “gebruikt” (verzonden via postale diensten) Ongebruikte postkaarten moeten een gedrukte adreszijde hebben (bvb. vermelding postkaart) die duidelijk aantoont

dat de postkaart bestemd was om verzonden te worden zonder omslag.

 

 

3. Beoordelingscriteria

 

3.1. Onderwerp, Plan, Behandeling

 

Er dient een duidelijk verband te bestaan tussen de titel, de structuur van de verzameling en de behandeling, inbegrepen informatie op welke wijze de verzamelaar zijn gekozen thema ontwikkelt, d.w.z. de keuze van de prentbriefkaart om zijn thema te illustreren en hoe de verzamelaar zijn materiaal heeft gebruikt. De inleiding moet de toeschouwer leiden naar het verhaal dat de verzamelaar wil brengen.

 

Originaliteit, verbeeldingskracht en creatieve ideeën zullen extra beloond worden.

 

Het onderwerp en het plan zullen beoordeeld worden naargelang de overeenkomst tussen de titel, het plan en de ontwik-keling van het verhaal doorheen de hele verzameling.

 

De behandeling zal beoordeeld worden op basis van de keuze van de prentbriefkaarten en waar ze worden gebruikt in de verhaallijn, evenals het gebruik van de tekst in relatie tot de prentbriefkaarten en het onderwerp.

 

De behandeling en uitvoerige beschrijving van de typografie, van de wijze van drukken en drukker/uitgever is even belangrijk. Indien deze informatie niet beschikbaar is dient uitgelegd te worden waarom.

Origineel fotografisch materiaal dat de basis vormde voor probeersels en proeven in de productie van de prentbrief-kaarten zullen eveneens beloond worden.

 

Fotografische prentbriefkaarten geproduceerd door particulieren, ook al zijn ze door postale diensten behandeld, zijn op zichzelf niet bruikbaar voor een totale verzameling; nochthans kunnen ze gebruikt worden als deel van een verzameling.

 

3.2. Kennis en opzoekingswerk

 

Opzoekingswerk is een vereiste voor de kennis van het thema. Deze kennis dient aangetoond te worden door de keuze en de verscheidenheid van het gebruikte materiaal, alsook door de beknopte tekst samengaand met de prentbriefkaart. De teksten moeten essentiële informatie geven over het thema en mogen eveneens informatie vermelden over de fotograaf of artiest. Informatie over de typografie, de drukmethode, de drukker/uitgever mogen eveneens aangetoond worden op een passende wijze. De prentbriefkaarten moeten juist en correct gekozen worden in verband met het thema en de beschrij-vende tekst moet eveneens juist en correct zijn.

De verscheidenheid of diversiteit van het materiaal is belangrijk en zal daarvoor beloond worden.

 

Persoonlijke kennis en opzoekingswerk kunnen eveneens aangetoond worden door de aanwezigheid van materiaal waar slechts weinig of geen opzoekingswerk voor nodig was - voorbeeld: een ongebruikelijke manier van verzamelen. Actuele kennis voor het gekozen thema kan ook aangetoond worden door het gebruik van materiaal dat een ontdekking is van de verzamelaar.

 

3.3. Staat en Zeldzaamheid

 

De best mogelijke en beschikbare kwaliteit voor het gekozen thema moet getoond worden.

Afgebroken of geplooide hoeken, krassen, slijtage, enz. zullen invloed hebben op de “staat”. Een zekere tolerantie zal echter aan de dag worden gelegd voor oudere gelopen stukken. Dit zal ook het geval zijn voor oudere prentbriefkaarten met een hand geschreven tekst op de beeldzijde vooraleer de gescheiden achterzijde was geïntroduceerd, rekening houdend dat de geschreven tekst niet van slechte kwaliteit is met inkt- of andere vlekken, enz.

 

Zeldzaamheid is rechtstreeks verbonden met de moeilijkheidsgraad van het vinden en de aanschaf van de prentbrief-kaarten. Hoe moeilijk zou het zijn om de verzameling te dupliceren. Sommige echte foto-prentbriefkaarten mogen als uniek bestempeld worden, daar ze dikwijls in een zeer kleine oplage geproduceerd werden. Zelfs sommige gedrukte prentbriefkaarten zijn extreem zelden te vinden.

 

Prentbriefkaarten die details tonen met mensen, activiteiten, transport , enz. zijn belangrijker dan algemene zichten.

Prentbriefkaarten uit de “Gouden Jaren” werden dikwijls gedrukt door verschillende uitgevers in diverse variaties.

De variaties van toendertijd kunnen gebruikt worden als “originelen” terwijl nieuwe herdrukken als dusdanig dienen

gebruikt te worden. Vervalsingen die niet als dusdanig worden vermeld, zullen de verzameling een degradatie opleveren vastgelegd door de jury.

 

3.4. Presentatie

 

De bijhorende teksten dienen smaakvol en aantrekkelijk te worden weergegeven. De algemene indruk van de verzameling is belangrijk in de opbouw van deze verzameling. Donkerkleurig papier waarop de verzameling wordt gepresenteerd dient vermeden te worden. Omlijsting van de prentbriefkaart of “onderleggers” kunnen de visuele indruk van de verzameling verhogen. Illustraties (landkaarten, tekeningen, enz.) of voorwerpen, die een rechtstreekse verbinding hebben met het thema of met de ontwikkeling van de prentbriefkaart, kunnen in kleine hoeveelheid aanvaard worden, maar in geen geval dat de prentbriefkaart minder bepalend wordt in de verzameling.