Yprifil 2017

K.L.B.P. O-Vl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonder tentoonstellingsreglement

 

 

 

Art. 1.1: Dit reglement geldt voor Yprifil, een regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter voor leden van bij de K.L.B.P./F.R.C.B.P. aangesloten verenigingen

 

Art. 1.2: Op deze tentoonstelling kan worden ingezonden voor alle filatelistische disciplines, volwassenen en jeugd: Aërofilatelie, Astrofilatelie, Eén-kaderklasse, Fiscale filatelie, Jeugdfilatelie, Maximafilie, Open filatelie, Postgeschiedenis, Postwaardestukken, Thematische filatelie & Traditionele filatelie, Prentbriefkaarten

 

Art. 2: De tentoonstelling zal plaats vinden op 21 en 22 oktober 2017 in “ CC Den Briel “ Brielenstraat 3, 8900 Ieper ( Brielen)

 

Art.3: De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Provinciale Raad van Bestuur van de K.L.B.P. In samenwerking met Postzegelclub Yper (K.L.B.P. nr. 911) en de Filatelisten Vriendenkring Brielen (K.L.B.P. nr. 933 ) met als correspondentieadres “ secretariaat ” Daniel Desloovere, Kastanjestraat 2 8820 Torhout – desloovere.daniel@skynet.be

 

Art. 4: Voor deze tentoonstelling gelden het Algemeen Tentoonstellingsreglement van de K.L.B.P., het Reglement Regionale Tentoonstellingen met wedstrijdklasse, alle bepalingen die in onderhavig. Bijzonder Reglement vastgelegd zijn alsook de bijzondere en aanvullende reglementen voor de verschillende disciplines.

 

Art. 5 – a: De aanvragen tot deelname (samen met het plan van de verzameling) moeten uiterlijk op 16 juni 2017 aan het organisatiecomité overhandigd of toegezonden worden. Het inschrijvingsformulier maakt deel uit van dit reglement.

 

Art. 5 – b: De toewijzing van het aantal kadervlakken zal uiterlijk op 16 augustus 2017 aan de inzender worden medegedeeld.

 

Art. 6: De inzending dient op afzonderlijke bladen te worden voorgesteld. Een verzameling in een album als aanvulling op de tentoongestelde vlakken wordt niet in aanmerking genomen. Op de achterzijde van ieder blad moeten een volgnummer en de identiteit van de inzender vermeld worden. Bovendien zal ieder blad onder doorzichtige beschermingsfolie ingediend worden. Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of weggenomen worden.

 

Art. 7: De kaderhuur bedraagt 5 € per kadervlak. Voor de klasse jeugd wordt geen kadergeld gevraagd. Alle onkosten die voortkomen uit de verzending van de inzending, vallen ten laste van de inzender. Alle bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Het bedrag dient uiterlijk op 16 september 2017 vereffend te worden door overschrijving op rekening. Nummer: BE 63 0000 9327 6008 t.a.v K.L.B.P. W.VL. Menen met vermelding “kadergeld Yprifil 2017” De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

 

Art. 8: De inzendingen kunnen uiterlijk tot 11 oktober 2017 aan het secretariaat van het organisatiecomité per aangetekend schrijven toegestuurd worden of tegen ontvangstbewijs overhandigd worden. Iedere deelnemer of een gevolmachtigde persoon kan zijn inzending zelf komen opzetten op vrijdag 20 oktober 2017 vanaf 16 u. (tot 19u.) en afnemen op zondag 22 oktober vanaf 16u. De jurygesprekken zullen plaatsvinden op zondag 22 oktober 2017 vanaf 10.00 (na aanmelding vooraf). Niet afgehaalde inzendingen worden vanaf 23 oktober 2017 naar de eigenaar – op zijn kosten – aangetekend teruggezonden.

 

Art. 9: Het organisatiecomité sluit een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en brand van de inzendingen. Deze kosten worden gedragen door de K.L.B.P. Het organisatiecomité draagt verder zorg voor een doeltreffende bewaking en beveiliging van de tentoongestelde inzendingen, doch aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor het tentoongestelde. De risico’s en kosten van toezending van de verzameling zijn eveneens ten laste van de inzender.

 

Art. 10: Yprifil , noch K.L.B.P., noch de functionarissen, bestuurders of leden van een van hen, noch het organisatiecomité, zijn werknemers of vrijwilligers of bezoldigde medewerkers, noch de commissarissen, evenmin als de leden van de jury aanvaarden enige aansprakelijkheid voor het verlies van of welke andere schade ook toegebracht aan een inzending of ander eigendom voortspruitend uit om het even welke reden of oorzaak.

 

Art. 11: Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor dit Bijzonder Reglement, indien het noodzakelijk blijkt en in overleg met het provinciaal comité, te wijzigen en de passende maatregelen te treffen voor alle gevallen die er niet in voorzien zijn. Die beslissingen zijn definitief en niet voor verhaal vatbaar.

 

Ieper, 20/02/2017

 

Regionale competitieve postzegeltentoonstelling

voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen

 

21 - 22 Oktober 2017

In ” CC Den Briel “ Brielen